TTB: Yaşamın krizi karşısında ekonomik, siyasal ve sosyal haklarımızı, sağlıklı yaşam hakkımızı savunuyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Kurulu ve TTB İnsan Hakları Kolu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle “Sağlıklı hayat hakkımızı savunuyoruz” başlıklı yazılı açıklama yaptı. İnsan hakları ve özgürlüklerin gitgide artan formda ihlal edildiğini, bu hak ihlallerinden birine de TTB Lideri Şebnem Korur Fincancı’nın maruz kaldığını belirttiler.

BM İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 73. yıl dönümünde her beşere, her kuruma ve her otoriteye şu davette bulundular:

  • İnsan haklarına saygılı olmaya ve sahip çıkmaya,
  • İnsan pahası ve onuruna yakışır, hukukun üstün olduğu ekonomik, toplumsal ve siyasal bir ortam oluşturmaya,
  • Özgür ve bağımsız bir hayatın şartlarını oluşturmaya,
  • Temel insani haklar olan yaşama, barınma, beslenme, çalışma, üretme ve sıhhat üzere hakları her birey için sağlamaya,
  • Adalet ve hak kaybının en çarpıcı örnekleri olan haksız ve keyfi tutuklamalara son verilmesi için emek harcamaya,
  • Hapishanelerde yaşanmakta olan makus muamelelere son verilmesine, mahpusların sıhhat hakkının önündeki pürüzlerin ortadan kaldırılmasına,
  • Sağlığın ve yeterli bir hayatın olmazsa olmazı olan barış ve demokrasiye yönelik müdahalelere son verilmesine yönelik davetimizi bir sefer daha yineliyoruz.

TTB Merkez Kurulu ve İnsan Hakları Kolu tarafından yapılan açıklamada şunlar tabir edildi:

“Dünyamızda ortadan geçen üç çeyrek asra karşın İnsan Hakları Kozmik Bildirgesi’ni oluşturan şartlardan çok daha makûs hak ihlalleri yaşanıyor ve ömür hakkı başta olmak üzere temel insan hakları hala ihlal ediliyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın neden olduğu ağır yıkım ve tahribatın akabinde, gibisi acıların bir daha yaşanmadığı ve barışın hâkim olduğu bir milletlerarası tertip kurmak emeliyle daha savaş sürerken başlayan tartışmalar savaşın çabucak akabinde sonuç vermiş; 10 Aralık 1948 tarihinde Üniversal Temel İnsan Hakları Bildirgesi yayımlanmıştır. Bu tarihten sonra her yıl 10 Aralık’ta, dünya genelinde, insan hakları savunucuları tarafından temel haklara vurgu yapılıyor. Her türlü otoriter güç bu hakların kullanımı ve korunması gereği konusunda da uyarılıyor, ihlallere dikkat çekilerek sorumluların cezalandırılması talep ediliyor.

Aradan geçen uzun yıllara karşın Üniversal Bildirge’de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı milletlerarası bir sistem ne yazık ki hâlâ oluşturulamamıştır. İnsanların ırkından, renginden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, lisanından, din ve mezhebinden, inancından, etnik kimliğinden, siyasi-vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak, insan olmaktan gelen hakları ve dokunulmazlıkları olduğu temel fikri dünya çapında hükümran olamamıştır. Günümüzde Birleşmiş Milletler (BM) ve memleketler arası kuruluşlar varoluş gerekçesiyle çelişir biçimde, hak ihlallerinin en önemli sebebi olan savaşları ve iç savaşları önlemede/sonlandırmada, mülteci krizlerine müdahalede, global çapta doğal ve kültürel mirasın korunmasında, yoksullukla ve adaletsizlikle uğraşta, başta bayanlara yönelik olmak üzere her türlü ayrımcılığı sonlandırmada gereğince faal olamamaktadır. Ortadan geçen 74 yıllık vakit içerisinde insan haklarında aşınmanın gerçekleştiği ve insan haklarının araçsallaştırıldığı; ekonomik krizler, silahlı çatışma ve savaş ortamlarının insan haklarını tehdit ettiği bir devri yaşamaya devam ediyoruz.

Dünyada ve Ortadoğu coğrafyasında savaşlar, vefatlar yaşanmakta; insan hakları ihlalleri en ağır hali ile devam etmektedir. Türkiye’de de durum farklı değildir. Tek adam rejimi kalıcılaşan OHAL uygulamaları ile toplumsal hayatı militarist siyasetlerle yapılandırmakta ve farklılıkları reddeden tekçi zihniyet ile toplumsal hayat dizayn edilmektedir. İnsan hakları ve özgürlükler gitgide artan bir formda ihlal edilmektedir. Bu hak ihlallerinin birisini de Liderimiz Şebnem Korur Fincancı ve Türk Tabipleri Birliği yaşamaktadır. Bilim insanlarının özgürce sorgulayabilmesi; tabiplerin emek ve geleceklerine sahip çıkma çabası son iktidar ataklarıyla uygunca ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Hukuku bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanılmasının sonucunda Türkiye hapishanelerinde kapasitelerinin çok üzerinde bir nüfus yaşamaktadır. Mahpus sayısı bakımından tarihinin en ağır devrini yaşayan hapishaneler de ağır hak ihlalleri nedeniyle gündemden düşmemektedir. Mahpuslar ömür hakkı ihlalinden azaba, sıhhat hizmetlerine erişimden otoriter uygulamalara kadar ağır ve önemli ihlaller ile karşı karşıyadır.

Hekimlik pahaları ayrımsız ve ayrıcalıksız herkesin ömür hakkının savunulmasını vazeder. Bu nedenle biz doktorlar olarak yaşanan en küçük insan hakkı ihlallerinde dahi bu ihlallerin karşısında yer almakla yükümlü olduğumuzun şuuru ve sorumluluğuyla; BM İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 73. yıldönümünde her insanı, her kurumu ve her otoriteyi; İnsan haklarına saygılı olmaya ve sahip çıkmaya, İnsan pahası ve onuruna yakışır, hukukun üstün olduğu ekonomik, toplumsal ve siyasal bir ortam oluşturmaya, Özgür ve bağımsız bir ömrün şartlarını oluşturmaya, Temel insani haklar olan yaşama, barınma, beslenme, çalışma, üretme ve sıhhat üzere hakları her birey için sağlamaya, Adalet ve hak kaybının en çarpıcı örnekleri olan haksız ve keyfi tutuklamalara son verilmesi için emek harcamaya, Hapishanelerde yaşanmakta olan makûs muamelelere son verilmesine, mahpusların sıhhat hakkının önündeki pürüzlerin ortadan kaldırılmasına, Sıhhatin ve yeterli bir ömrün olmazsa olmazı olan barış ve demokrasiye yönelik müdahalelere son verilmesine yönelik davetimizi bir sefer daha yineliyoruz.

Bilinmelidir ki; insanlığın varoluşunu tehdit eden bu yaşamsal krizden çıkışın tek yolu kıymetlerimize sahip çıkmaktır. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde temel insan haklarına bir sefer daha vurgu yaparak yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak, yaşanan her türlü insan hakları ihlalleri karşısında olduğumuzu bir defa daha vurguluyoruz. İnsan hakları uğraşının Türkiye ve dünyada simge isimlerinden olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın süratle özgür bırakılması davetimizi yineliyor; insan eliyle gerçekleşen insan hakları ihlallerinin son bulduğu, insan haklarına dayalı ortak ömür şartlarının oluşmasına dair çabaya devam edeceğimizi bildiriyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir